Przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe, świadczenie to przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 701,00zł a dochodem tej osoby,
  • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,- zł. miesięcznie.
Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny i  określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
  • w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.