STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 528,00zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych 
 • do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży
  z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu.

Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku kolegiów służb pracowniczych od października do czerwca danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (nie dotyczy uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum)

Refundacji kosztów na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:

 • oryginałów faktur, oryginałów rachunków imiennych, dowodów wpłaty i innych potwierdzających zakup.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (zielona szkoła, wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) należy udokumentować zaświadczeniem wystawionym przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia oraz daty wyjścia/wyjazdu.

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Wykaz dokumentów potrzebnych  do ustalenia miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie:

 • Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (na załączonym zaświadczeniu) lub, złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie, z podaniem wszystkich składników wyszczególnionych w załączonym zaświadczeniu.
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów.
 • Złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o pozostawaniu bez pracyi nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,  potwierdzenie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższego faktu.
 • Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów albo zaświadczenia komornika lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów.
 • Odcinek emerytury/renty/świadczenia oraz decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty/świadczenia lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższego faktu.
 • Złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych  dochodów nie podlegających opodatkowaniu.
 • Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów.
 • Inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku.
 • W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:
  • na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej
   • Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
    • przychodu;
    • kosztów uzyskania przychodu;
    • różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
    • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.)
    • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
    • należnego podatku;
    • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
  • w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
   • Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
   • oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  • w formie karty podatkowej:
   • decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej,
   • oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
   • dowód potwierdzający opłacanie składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku gdy np. w miesiącu sierpniu, rodzina uzyskała ostatni dochód (np. ostatnie wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, ostatni zasiłek dla osób bezrobotnych) – badany jest dochód z miesiąca złożenia wniosku (wrzesień). Należy przy tym, udokumentować utratę dochodu.

ZŁÓŻ WNIOSEK

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych - pokój nr 2

KONTAKT

 • Tel. 14 666 98 30
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.