INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

OGŁOSZENIE -SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021 - 2027, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 39 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie.

 

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

  1.  Projekt zawiera działania w  obszarach:
  • kompleksowe działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób z niepełnosprawnościami (OzN), poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej,
  • wsparcie procesu deinstytucjonalizacji placówek całodobowych o charakterze długoterminowym polegające na rozwoju nierezydencjalnych i nieizolowanych form wsparcia dziennego, środowiskowego, wsparcia wytchnieniowego, wspomagania w domu oraz tworzeniu partnerstw z innymi dostawcami usług w celu DI,
  • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kandydatów oraz personelu niezbędnego do realizacji projektu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług społecznych w środowisku lokalnym (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usług).

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

a) Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza.

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych zastrzega, że szczegółowy zakres projektu ustalony zostanie na etapie jego przygotowania i może obejmować wyłącznie wybrane działania zgodnie z potrzebami określonymi na etapie diagnozy sytuacji problemowej.

IV. Wymagania wobec partnera:

a)  Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

 

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a)       Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.

b)       Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)

c)       Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.

d)       Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.

e)       Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

f)        Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.

g)      Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów:

a) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745);

b) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r., poz. 358 z późn. zm.).

Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

a)      Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)

b)     Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt

c)     Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.

d)       Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.

e)       Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 21.08.2023r.)  na adres e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.