WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. - do pobrania PDF

 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.  w związku z sytuacją na rynku gazu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych realizuje zadanie w zakresie refundacji kwoty VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 • Przez paliwo gazowe należy rozumieć gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia.
 • Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:
  • Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest urządzenie grzewcze zasilane paliwem gazowym i zostało wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 21 grudnia 2022 roku tj. wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB;
  • Kryterium dochodowe, które nie może przekraczać:
   •    dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100 zł miesięcznie;
   •    w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500 zł na osobę miesięcznie.
 • Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
  • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku;
  • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku.
 • Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy obejmującą okres dotyczący wniosku;
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę;
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do otrzymania refundacji kwoty VAT.

Wnioski należy składać osobiście w pokoju nr 1 lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Więcej informacji pod numerem 14 682 62 04.