Specjalna infolinia dla cudzoziemców wjeżdżających na Podkarpacie/Спеціальна гаряча лінія для іноземців, які в’їжджають на Підкарпаття : 800 100 990

Link do specjalnego serwisu dla obywateli Ukrainy/Посилання на спеціальний сайт для громадян України – Tutaj/натисніть на посилання тут

Link do strony Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego/Посилання на сайт Підкарпатського воєводського управління - Tutaj/натисніть на посилання тут

Link do strony Rynek pracy –pomoc dla Ukrainy/ Інформація про роботу - Tutaj/натисніть на посилання тут

 

Gdzie_szukać_ofert_pracy_PL

Gdzie_szukać_ofert_pracy_UA

Homes_for_Ukraine_ENGLISH

Homes_for_Ukraine_UKRAINIAN

Leaflet_Ukraine_visa_information_ENGLISH

Leaflet_Ukraine_visa_information_UKRAINIAN

Pomoc_psychologiczna_UA_PL

------------------------------------------

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB Z UKRAINY

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy,
doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i ich bliskich. 
Do dyspozycji są dwa numery: 800 11 08 11 (bezpłatny) oraz 22 290 70 00 (płatny według taryfy operatora).
Czynny od 21 marca codziennie w godzinach 16.00-21.00

 
телефон довіри для громадян України

Національний центр протидії наркоманії інформує про створення Гарячої лінії для людей з України.
Будуть запущені два номери: безкоштовний: 800 11 08 11 та платний за тарифом оператора 22 290 70 00. Працюватиме щодня з 16:00 до 21:00.
Люди, які чергуватимуть, мають досвід надання психологічної допомоги.
Розмови на гарячій лінії будуть вестися як українською, так і російською мовами.
допомога у вирішенні проблем наркоманії, а також надання підтримки людям з України, які опинилися в Польщі через війну і мають потребу поговорити та поділитися досвідом та досвідом.

 

------------------------------------------

 
 
WNIOSEK O 300 ZŁ JEDNORAZOWO/ЗАЯВКА 300 ЗЛОТИХ ОДНОразово на КОЖНУ ОСОБИНУ - Kliknij tutaj/натисніть тут

FORMULARZ KWALIFIKUJĄCY DO PRZYZNANIA POMOCY/ФОРМУЛЯР КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ НА НАДАННЯ ДОПОМОГИ -
Kliknij tutaj/натисніть тут
 
WNIOSEK O ZASIŁEK RODZINNY/ЗАЯВА НА ДОПОМОГУ ДІТЯМ - Kliknij tutaj/натисніть тут
 
------------------------------------------
 
Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze rodzic może otrzymać  na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli dziecko wspólnie z nim mieszka oraz pozostaje na jego utrzymaniu.
Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustala na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.


Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) można uzyskać na dziecko w wieku od 12-tego  do 35-tego miesiąca życia. Kapitał przysługuje  na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli dziecko wspólnie mieszka oraz jest utrzymywane przez rodzica.
Rodzic  dziecka decyduje czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. Łącznie kwota kapitału wynosi do 12 tys. zł na dziecko.
 

Kiedy świadczenie 500+ i RKO przysługują obywatelom Ukrainy zamieszkałym w Polsce
Świadczenie wychowawcze i rodzinny kapitał opiekuńczy mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce.
Dokumentem potwierdzającym legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce może być, m.in:

 • karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
 • zezwolenie na pobyt stały lub karta stałego pobytu,
 • decyzja
  • o przyznaniu statusu uchodźcy
  • o udzieleniu ochrony uzupełniającej,
  • o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych
  • o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany
  • o udzieleniu ochrony czasowej w Polsce, 

      lub karta pobytu wydanej na podstawie jednej z ww. decyzji;

 • zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce wraz z zezwoleniem na pracę wydanym na okres dłuższy niż 6 miesięcy, albo karta pobytu wydana w związku z udzieleniem danego zezwolenia na pobyt czasowy wraz z zezwoleniem na pracę;
 • zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce lub karta pobytu wydana w związku z udzieleniem danego zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku, gdy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce zwalnia cudzoziemca z obowiązku posiadania
 • zezwolenia na pracę; takimi zezwoleniami są np.:
 • zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela polskiego udzielone w związku z pozostawaniem w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim z obywatelem polskim, wydane na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, wydane na podstawie art. 159 ust. 1 albo art. 161 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach,
 • zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, wydane na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3, 4, 7 lub 8 ustawy o cudzoziemcach.
 • zaświadczenie wydane przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tymczasowym zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca;
 • karta pobytu wraz z Kartą Polaka;

Składanie wniosków o 500+ i rodzinny kapitał opiekuńczy
Wniosek o świadczenie wychowawcze oraz rodzinny kapitał opiekuńczy można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków.
Rodzic może również w celu złożenia wniosku zgłosić się na salę obsługi klienta placówki ZUS, gdzie uzyska pomoc w wypełnieniu wniosku i jego elektronicznym złożeniu.
Do wniosku obywatel Ukrainy powinien dołączyć dokument potwierdzający charakter pobytu w Polsce.
Świadczenie ZUS wypłaca co miesiąc na wskazany rachunek bankowy.

 
Допомога на виховання 500+ і Сімейний капітал опіки
Інформація для громадян України, які проживають в Польщі та які є батьками
Допомога на виховання 500+
Допомогу на виховання один з батьків може отримати на кожну дитину до 18 років, якщо дитина проживає разом з ним і залишається на його утриманні.
Право на допомогу на виховання від Закладу соціального страхування  (ZUS) встановлюється на так званий період соціальної допомоги, який триває з 1 червня поточного року по 31 травня наступного року.
Допомога на виховання надається в розмірі 500 злотих на місяць на дитину.

Сімейний капітал опіки
Сімейний капітал опіки (RKO) можна отримати на дитину у віці від 12-го до 35-го місяця життя. Капітал надається на другу і кожну наступну дитину в сім'ї, якщо дитина живе разом з одним із батьків і залишається на його утриманні.
Один із батьків дитини вирішує, чи хоче він отримувати допомогу в розмірі 500 злотих протягом 24 місяців або в розмірі 1 000 злотих протягом 12 місяців. Загальна сума капіталу становить до 12 тисяч злотих на дитину.
Коли допомога 500+ та Сімейний капітал опіки надається громадянам України, які проживають у Республіці Польща
Допомогу на виховання і Сімейний капітал опіки можуть отримати громадяни України, які постійно проживають у Республіці Польща.

Документом, що підтверджує законність перебування і доступ до ринку праці в Республіці Польща, може бути, між іншими:

 • карта на тимчасове перебування з анотацією "доступ до ринку праці”;
 • дозвіл на постійне перебування або карта постійного перебування,
 • рішення:
  • про надання статусу біженця,
  • про надання додаткового захисту,
  • про надання дозволу на проживання з гуманітарних причин,
  • про надання дозволу на толероване перебування,
 • про надання тимчасового захисту у Польщі,

  або карта перебування, видана на підставі одного з перерахованих вище рішень;

 

 • дозвіл на тимчасове перебування в Польщі, разом із дозволом на роботу, виданим на термін більш як 6 місяців, або карта на перебування, видана у зв'язку з наданням даного дозволу на тимчасове перебування разом з дозволом на роботу;
 • дозвіл на тимчасове перебування в Польщі або карта на перебування, видана у зв'язку з наданням даного дозволу на тимчасове перебування, - у разі, якщо вид дозволу на тимчасове перебування в Польщі звільняє іноземця від обов'язку мати дозвіл на роботу; такими дозволами є, наприклад:
 • дозвіл на тимчасове перебування для члена сім'ї громадянина Польщі, наданий у зв'язку з перебуванням у визнаному польським законодавством шлюбі з громадянином Польщі, виданий на підставі ст. 158 абзац 1 Закону Про іноземців,
 • дозвіл на тимчасове перебування для возз'єднання з сім'єю, виданий відповідно до ст. 159 абзац 1 або ст. 161 абзац 2 Закону Про іноземців,
 • дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з іншими обставинами, виданий відповідно до ст. 186 абзац 1 п. 3, 4, 7 або 8 Закону Про іноземців.
 • посвідчення, видане Головою Управління у справах іноземців на підставі ст. 35 Закону від 13.06.2003 р. Про надання іноземцям захисту на території Республіки Польща, разом із тимчасовим посвідченням особи іноземця;
 • карта перебування разом із Картою поляка;


Подання заявок на 500+ і Сімейний капітал опіки
Заявку на отримання допомоги на виховання та Сімейний капітал опіки можна подати в електронному вигляді через PUE ZUS, портал Emp@tia і через електронний банкінг багатьох польських банків.
Один із батьків може також з’явитися в зал обслуговування клієнтів ZUS, де йому буде надана допомога в заповненні заявки та її електронній подачі.
До заявки громадянин України повинен додати документ, що підтверджує характер перебування в Республіці Польща.
Допомога ZUS виплачується щомісяця на вказаний банківський рахунок.  

 
LINK DO STRONY/ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ - Kliknij tutaj/натисніть тут
 
------------------------------------------
 
Листівка для біженців з України - UA

 

--------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z informacją przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla uchodźców z Ukrainy.

 
PO PRZEKROCZENIU GRANICY
Jeśli nie masz własnego miejsca noclegu, jesteś głodny, potrzebujesz pomocy medycznej, to zaraz po przekroczeniu granicy – udaj się do Punktu Recepcyjnego.

Tam uzyskasz pomoc w zakresie:

– tymczasowego zakwaterowania,
– posiłku,
– podstawowej pomocy medycznej.

Informacja: 47 721 75 75 – porozmawiasz tu po ukraińsku i rosyjsku.


LEGALIZACJA POBYTU
Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy i masz gdzie spać, to nie musisz rejestrować się w Punkcie Recepcyjnym ani nigdzie indziej. Możesz od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej Polsce. Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID–19.

WAŻNE!

Aktualnie nie musisz dodatkowo legalizować swojego pobytu – pieczątka w paszporcie lub zaświadczenie wystawione przez polską Straż Graniczną przy wjeździe do Polski od 24 lutego 2022 r. są wystarczającymi dokumentami, jakich potrzebujesz.

 
OPIEKA MEDYCZNA
Masz bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, co obywatele polscy, bez żadnych opłat.

Jeśli źle się czujesz, chorujesz, potrzebujesz receptę – pójdź do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwoń na numer 800 190 590 – porozmawiasz także po ukraińsku i rosyjsku.

Jeśli źle się poczujesz wieczorem i w nocy (w godz. 18.00–8.00) lub w weekend albo święta, czyli poza godzinami pracy przychodni lekarskich, otrzymasz poradę lekarza przez telefon. Zadzwoń na numer 800 137 200 – porozmawiasz po ukraińsku i rosyjsku.

Więcej znajdziesz na stronie www.nfz.gov.pl.


SZKOŁA
Twoje dziecko w wieku 7–18 lat ma prawo do bezpłatnej nauki w polskiej szkole. Zadzwoń na numer 22 34 74 708 lub napisz email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
PRACA
Możesz podjąć legalną pracę. Wejdź na oferty.praca.gov.pl – strona jest dostępna w języku ukraińskim i rosyjskim, lub zadzwoń na numer 19524 – tu porozmawiasz po rosyjsku.

 
TELEFONY ALARMOWE W POLSCE:

Policja – 997

Straż Pożarna – 998

Pogotowie Ratunkowe – 999

Europejski numer alarmowy – 112

 

Informacja i grafiki: Kancelaria Prezydenta RP

--------------------------------------------------------------

Ulotka dla uchodźców z Ukrainy - PL

 

---------------------------------------------------------------

Leaflet for refugees from Ukraine - EN

 

----------------------------------------------------------------
Памятка для беженцев из Украины - RU

 

 -----------------------------------------------------------------